sl3.jpg
 
  • Bosanski
  • English
 
 
 
 

 
Kontakt
 
 
O Arhivu Federacije

Arhiv Federacije osnovan je 1994. Zakonom o ministarstvima i drugim organima državne uprave Federacije Bosne i Hercegovine (“Službene novine  Federacije br. 2/94). Članom 22. istoga zakona, određeno je da Arhiv Federacije, kao državna upravna organizacija na nivou Federacije Bosne i Hercegovine, vrši stručne i druge poslove koji se odnose na:

  • evidentiranje, sređivanje, obradu, zaštitu i korišćenje ukupne arhivske građe i registraturskog materijala; 
  • izradu metodskih uputstava, standarda i normativa za arhivsku djelatnost;
  • razvoj arhivske djelatnosti u Federaciji; mjere osiguranja i zaštite arhivske građe;
  • stručni nadzor nad čuvanjem i zaštitom registraturskog materijala i arhivske građe i odabiranje arhivske građe iz registraturskog materijala, izdvajanje uvjerenja, potvrda i drugih zvaničnih isprava o činjenicama i dokazima koji se nalaze u građi koju čuva;
  • stručno usavršavanje radnika arhivske službe i naučno - istraživački i publicistički rad u arhivskoj djelatnosti kao i međunarodnu arhivsku saradnju.


Arhiv Federacije započeo je s radom 01. 06. 1997 .godine, kad je Vlada Federacije BiH imenovala direktora i zamjenika direktora Arhiva i kad je izvršena djelimična popuna službeničkih mjesta u Arhivu.

Danas je status Arhiva Federacije reguliran Zakonom o federalnim ministarstvima i drugim tijelima federalne uprave ("Službene novine Federacije Bosne i Hercegovine", broj: 19/03). Članom 27. određeno je da je Arhiv samostalna federalna ustanova.

Arhiv Federacije nadležan je za arhivsku i registraturnu građu nastalu djelovanjem Parlamenta Federacije, Predsjednika i Potpredsjednika Federacije, Vlade Federacije, federalnih organa uprave, federalnih ustanova, drugih federalnih institucija, udruženja građana i drugih pravnih lica koja su organizirana na nivou Federacije.

Nakon preuzimanja arhivske građe, zadatak Arhiva je: njeno sređivanje, arhivistička obrada, izrada naučno-informativnih sredstava, objavljivanje arhivske građe, davanje građe na korištenje, kao i organizacija izložbi arhivske građe. Arhiv preduzima tehničke i tehnološke mjere zaštite arhivske građe i omogućuje korištenje arhivske građe.
 

 
 
 
 
 
 
Sva prava zadržana. Reprodukcija u cjelosti ili dijelom, u bilo kakvoj formi ili mediju, bez dozvole od strane Arhiva FBiH je strogo zabranjena. © Arhiv FBiH 2012