Adresa
Hamdije Ćemerlića 2.
71000 Sarajevo
Telefon / Fax
+387 33 214-481
+387 33 556-905
Email
info@arhivfbih.gov.ba

U Goraždu je otvorena izložba “Bosna u vrijeme Kulina bana”, Arhiva Federacije BiH. Izložba je koncipirana na poznatim povijesnim izvorima o životu ovog vladara.

Centralni eksponat izložbe je replika povelje Kulina bana nastala 1189. godine. Međutim i Bilinopoljska izjava iz 1203. i ploča sa banovim imenom pronađena u Biskupićima kod Visokog jednako svjedoče o hiljadugodišnjoj državnosti naše domovine i vladavini najpoznatijeg državnog poglavara.

izlozba gorazde1

Najstariji pravni akt na južnoslavenskom prostoru, povelja Kulina bana, predstavlja i najznačajniji spomenik kulturne prošlosti Bosne i Hercegovine.

Napisana je na starobosanskom narodnom jeziku, bosančicom.

Povelja Kulina bana sačuvana je u tri primjerka. Dva su u Dubrovačkom arhivu u Hrvatskoj. Treći je u 19. vijeku ruski konzul otuđio i odnio u Akademiju nauka i umjetnosti u Sankt-Petersburgu.

Bosna i Hercegovina je uputila zahtjev za njen povratak, no Rusija ga je odbila.

U sklopu svojih redovnih aktivnosti, iz domena čuvanja, zaštitite i sređivanje arhivske građe, uposlenici Arhiva Federacije su završili dugotrajan proces arhivističke i tehničke obrade pet fondova u količini od 267,5 d/m, te izradili naučno informativna sredstva – sumarno-analitičke inventare za iste. Objavom sumarno-analitičkih inventara, smo arhivsku građa od neprocjenjive vrijednosti učinili dostupnom široj javnosti.

Urađeni su sumarno-analitički inventari za slijedeće fondove:

  • Federalno ministarstvo rada i socijalne politike jedinice za implementaciju projekata  socio-ekonomske podrške, obuke i prezapošljavanja „PIU SESER“
  • „ Agencija za obnovu stambenog fonda Federacije BiH - PIU HOUSING“
  • „Zavod za platni promet Federacije Bosne i Hercegovine – Središnji ured u Sarajevu“
  • Fabrika rublja „OLA“ d.d. Olovo
  • Novinsko-izdavačko duštvo „ZAJEDNICA“ d.o.o. Sarajevo