Adresa
Hamdije Ćemerlića 2.
71000 Sarajevo
Telefon / Fax
+387 33 214-481
+387 33 556-905
Email
info@arhivfbih.gov.ba

Povodom obilježavanja 9. juna, Međunarodnog dana arhiva i Dana Arhiva Federacije u Bošnjačkom institutu Fondacija Adil Zulfikar Pašić predstavljena je knjiga “Vodič Arhiva Federacije” autora Admira Hadrovića, direktora ove institucije. Vodič objašnjava šta to Arhiv čuva u svojim fondovima i zbirkama.

Arhiv Federacije za gotovo dvije i po decenije svog postojanja izrastao je u ustanovu koja se danas može pohvaliti činjenicom da posjeduje oko hiljadu i petsto metara arhivske građe, dvije hiljade bibliotečkih jedinica i stotinu pedeset metara periodike. Knjiga “Vodič Arhiva” Federacije za cilj ima olakšati korištenje bogate građe kako uposlenicima Arhiva tako i korisnicima arhivske građe.

Direktor Arhiva Federacije Admir Hadrović

“Arhiv Federacije predstavlja institucionalni, upravni i društveno kulturni stup entiteta i države Bosne i Hercegovine. Sa historijskog stanovišta Arhiv Federacije fundusom koji ima i koji posjeduje Arhiv Federacije je ustanova bez čijeg je fundusa nezamislivo proučavanje političkih, ekonomskih, kulturnih i drugih prilika u Bosni i Hercegovini krajem dvdesetog i početkom dvadeset i prvog stoljeća.”

Arhivski savjetnik u Historijskom arhivu Sarajevo Sejdalija Gušić:

“Ono što jeste značajno jeste da arhivi se sve više i više otvaraju, da su oni otvorene institucije i da su otvoreni za sve, za istraživače, naučnike, studente kao i za ljude ili za javnost građana koji imaju određenu vrstu potreba za dokazivanjem nekih pravnih činjenica iz arhivkse građe.”

Knjiga je kompletan vodič kroz cjelokupnu arhivsku građu i knjižni fond Arhiva Federacije, što predstavlja njenu osnovnu vrijednost kako je istaknuto na promociji.

Profesor na Filozofskom fakultetu UNSA Amir Duranović:

“Dakle svako onaj ko se odluči za dolazak u arhiv Federacije Bosne i Hercegovine bilo kojim povodom prvo što treba uraditi je konsultirati ovu knjigu, dakle Vodič Federacije BiH jer je zapravo putokaz za svaki naredni korak koji se poduzima u ostvarivanju svojih prava,odnosno traženju određenih vrsta usluga od arhivske ustavove.”

Od 2008. godine 9. juni se obilježava kao Međunarodni dan arhiva. Arhivi u svijetu na ovaj dan javnost upoznaju sa svojom stručnom, kulturnom, naučnom, upravnom i uslužnom djelatnošću, kao i sa vrijednim historijskim izvorima o kojima brinu.

www.bhrt.ba

 

U uredu predsjednika Vlade Hercegbosanske županije održan radni sastanak predsjednika Vlade Hercegbosanske županije, Ivana Vukadina s direktorom Arhiva Federacije Bosne i Hercegovine, Admirom Hadrovićem. Tema sastanka bila je mogućnost osnivanja i rada Arhiva Hercegbosanske županije.

Direktor Arhiva Federacije BiH, Admir Hadrović upoznao je predsjednika Vlade sa radom i trenutnim područjima djelovanja Arhiva Federacije BiH. Kako je istaknuo direktor Arhiva FBiH, Admir Hadrović Hercegbosanska županija jedna je od tri preostale županije na prostoru Federacije BiH koja nema svoju arhivsku ustanovu. Osnivanje arhivske ustanove u Hercegbosanskoj županiji bilo bi od neprocjenjive društveno – ekonomske važnosti za sve organe uprave, javna poduzeća, pravne i fizičke osobe s područja same županije. Trenutno nadležnost nad arhivskom građom Hercegbosanske županije obavlja Arhiv Federacije, a kako navodi Hadrović neprirodno djeluje činjenica da se po isteku zakonskog roka arhivska građa nastala u radu stvaralaca s područja Hercegbosanske županije predaje u Arhiv Federacije, tako da već sada imamo slučajeve gdje potražitelji arhivske građe s područja Hercegbosanske županije istu moraju potraživati u Sarajevu umjesto na prostoru svoje županije. Istaknuo je također spremnost na pružanje svakog vida stručne pomoći pri osnivanju Županijskog arhiva.

Predsjednik Vlade Hercegbosanske županije, Ivan Vukadin istaknuo je neospornu spremnost Vlade Hercegbosanske županije za buduće djelovanje i suradnju koje će voditi ka osnivanju Arhiva Hercegbosanske županije. Potrebno je poduzeti daljnje korake koji bi išli u smjeru izrade elaborata o društveno – ekonomskoj isplativosti osnivanja Arhiva Hercegbosanske županije, a nakon toga i zakonskom regulativom riješiti pitanje osnivanja i rada Arhiva Hercegbosanske županije.