Select your language

Adresa
Hamdije Ćemerlića 2.
71000 Sarajevo
Telefon / Fax
+387 33 214-481
+387 33 556-905
Email
info@arhivfbih.gov.ba

 Arhivska djelatnost u Federaciji Bosne i Hercegovine regulirana je zakonskim propisima, te nizom podzakonskih akata, kojima su regulirana pojedina pitanja iz arhivske oblasti.
 
Pravilnik o kancelarijskom poslovanju F BiH

Kako je Federacija BiH organizovana u 10 federalnih jedinica (kantona), ostavljena je mogućnost kantonima/županijama, odnosno općinama i gradovima unutar kantona da urede ovu oblast, s tim da se isti obavezuju da prilikom donošenja zakona i podzakonskih akata osiguraju stručne principe navedene Zakonom o arhivskoj graði Federacije.